วิสัยทัศน์ (Vision)

      พัฒนาผู้เรียนตามวิถีประชาธิปไตย

          ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

          ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ (Mission)

 1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม

 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆด้าน

 3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย


เป้าหมาย (Goal)

 1. มุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทษิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทั้งในโรงเรียนและระดับประเทศ

 2. มุ่งหวังให้นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ตามระบอบประชาธิปไตย


    Comments