กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                                                
                            โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

                ศิลปะนายโรงก้าวไกล สร้างสรรค์อย่างไทย สู่สากล                                    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการทางศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ชื่นชมความงามอย่างมีสุนทรียภาพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม นำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานหรือการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังให้บุคลากร ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะวิชาการด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สื่อสัมพันธ์ ระหว่างความเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ และการเผยแพร่ในความเป็นสากลได้อย่างเห็นคุณค่า            
                
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับศิลปะ ดนตรี และ นาฎศิลป์

หลักความพอประมาณ
  -  พอประมาณกับเวลาที่มีอยู่โดยไม่ไปเบียดเบียนกิจกรรมอื่น
   -  พอประมาณกับสถานที่ โดยไม่เล่นดนตรี การแสดง ในที่ที่ต้องการความสงบ
   -  พอประมาณกับงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้โดยไม่ทำให้ตนเองต้องเดือนร้อน
   -  พอประมาณกับความดังของเสียง ไม่เล่นหรือขยายเสียงจนดังเกินไปทำให้รบกวนผู้อื่น

หลักความมีเหตุผล
   - การทำงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ทำให้พักผ่อนจิตใจ
  - การทำงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ทำให้เกิดสุนทรียภาพ
   - การทำงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ทำให้เกิดอาชีพได้

หลักภูมิคุ้มกัน
   - ต้องมีใจรัก
   ต้องมีความเข้าใจหลักการทางศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
   - มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

เงื่อนไขคุณธรรม
  - การตรงต่อเวลา
  - ความอดทน
  - ความรับผิดชอบ
  - การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  - การเสียสละ แบ่งปัน

เงื่อนไขความรู้
  - ความรู้เรื่องศิลปะ ดนตรี ร้องเพลง นาฎศิลป์ การแสดง
  - ความรู้เรื่ิองเทคนิค ต่างๆทางศิลปะ ดนตรี เเละนาฏศิลป์