ภาคเรียนที่ 1/2560

       1. เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OBECQA) ตามเเนวรางวัลคุณภาพเเห่งชาติ (TQA)  คลิกที่นี่
         (ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560)


     
  
      1. ตัวอย่างแผนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  คลิกที่นี่
        


     1.
 คู่มือ การวัดเเละประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามเเนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA"  
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560)  
คลิกที่นี่
Comments