งานวิจัยเพื่อพัฒนาฯ
               โดย : คุณครูณอริญ   แหวนหล่อ

 2. CAR1 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 3 องค์ประกอบ   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 3. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 4. ผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
         


เผยแพร่ผลงาน
 
     - บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค ATLAS  หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
       
        โดย : คุณครูสุกัญญา จุมพรม  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)


     - แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
       
        โดย : คุณครูวิริญญา  ฝางแก้ว  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
    
 
    - แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
       
        โดย : คุณครูสิฏฐารัตน์   ขันทอง  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)


    - แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เรื่อง จำนวนตรรกยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
        โดย : คุณครูรัตนา  ศุขกลิ่น  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)