งานประกันคุณภาพการศึกษา

        1. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
               โดย : คุณครูณอริญ   แหวนหล่อ


        2. การวิเคราะห์วิธีการเรียนแบบกราชา  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
               โดย : คุณครูณอริญ   แหวนหล่อ

    
        3. ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
               โดย : คุณครูสุทธิกาญจน์   แหวนหล่อ

      
  4. ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
            โดย : คุณครูณอริญ   แหวนหล่อ


        5. ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  สำหรับหัวหน้างาน  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
               โดย : คุณครูชาญวิทย์   สุวรรณรอ


        6. แบบรายงานการการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
               โดย : คุณครูณอริญ   แหวนหล่อ
        
Comments