หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลังเอกสารโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์            

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ