Koncepce rozvoje knihoven - PS2 - LTP

Kompletní dokument je ke stažení zde.

"Cíl:

Vytvořit legislativní, organizační a technické předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů jako důležité složky kulturního a vědeckého dědictví.

Proč tento cíl:

Rozvoj informačních a komunikačních technologií je příčinou vzniku stále většího objemu různých typů digitálních dokumentů. Digitální dokumenty zatím nejsou obecně vnímány jako integrální složka kulturního bohatství, přitom však již nyní tvoří jeho důležitý prvek a v budoucnu budou stále nabývat na významu. Chybí legislativní, organizační a technické podmínky pro jejich trvalé uchování  a zpřístupnění budoucím generacím. Tím dochází k nevratným ztrátám kulturního dědictví. Předpokládá se novelizace legislativy povinného výtisku a vybudování certifikovaných datových úložišť i dalších systémů, které budou garantovat trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v návaznosti na
vývoj mezinárodní a unijní legislativy (například Národní digitální knihovna provozovaná Národní knihovnou  ČR). Umožní-li mezinárodní závazky a unijní právo novou úpravu zpřístupňování digitálních dokumentů nad rámec stávající právní úpravy, bude zřejmě třeba počítat s určitou formou
kompenzace nositelům práv; to však již bude záviset na konkrétní právní úpravě.

Stav, kterého má být dosaženo:

Je vytvořen ucelený systém trvalého uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů a je zajištěn jeho stabilní provoz a rozvoj.

Dílčí cíle, projekty / aktivity

• Vytvořit národní koncepci dlouhodobé ochrany digitálních  dat pro knihovny, včetně doporučení pro ostatní instituce (archivy, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce). 
• Vytvořit organizační a technické předpoklady pro trvalé uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů jako důležité složky kulturního dědictví včetně podmínek zpřístupnění
• Provést analýzu zahraničních politik systémů pro dlouhodobé uchování digitální dokumentů (LTP) 
• Vytvořit síť certifikovaných digitálních úložišť v knihovnách  ČR, koordinačního  článku této sítě; stanovení podmínek pro certifikaci a certifikačního subjektu
• Akceptovat doporučení iniciativy EU i2010:Digitální knihovny a Doporučení UNESCO o uchování digitálního dědictví

Zajistí: MK ČR, Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně

Termín: průběžně

Dopad na státní rozpočet: IOP, rozpočet Ministerstva kultury – program VISK, NAKI, rozpočty zúčastněných knihoven

Nároky na mezirezortní spolupráci: knihovny dalších rezortů, archivy, MV

Regionální rozměr: součinnost krajů a krajských knihoven   

Návaznost na Státní kulturní politiku: 3.7. Vytváření podmínek pro trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů jako důležité složky kulturního dědictví."

Comments