Home‎ > ‎

Artists

Artist Listing (family name precedes given name)

A through K

Artists in collection not yet added

A through K

Chōshū Isoda (1880 - 1947)
Hasegawa Yuichi (b. 1945)
Takahashi Hiroaki (Shotei) (1871-1945)
Kiyoshi Saitō (1907-1997)


L through S


Artists in collection not yet added

L through S

Munakata Shiko (1903-1975)
Nishijima Katsuyuki (b. 1945)
Ohashi Gekko (b. 1895)
Okuyama Gihachirō (1907-1981)
Saitō Kiyoshi (1907-1997)

T through Z


Yūsai Toshiaki (1864-1921)


Artists in collection not yet added

T through Z

Tōshūsai Sharaku (a.1794–1795)
Toko Shinoda (b. 1913)
Utagawa Kunikazu (active 1848-1868)
Yoshitoshi Mori (1898-1992)


Subpages (170): View All
Comments