สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

โพสต์22 ส.ค. 2560 07:48โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC : Professional Learning Community ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     
Comments