โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล

โพสต์8 พ.ค. 2560 20:52โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 20:53 ]
คุณครูกัลยาณี ไชยเสน และคุณครูชนากานต์ สอนไธสง เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  
Comments