โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร

โพสต์8 พ.ค. 2560 21:13โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
คุณครูชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา และคุณครูกัลยาณี ไชยเสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร     การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet (Web-Conference) วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง It Leaning center ชั้น 1               อาคารบูรณวิทยาการ (27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดย สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
    
   
    

     

Comments