ประชุม/อบรม/สัมมนา


โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร

โพสต์8 พ.ค. 2560 21:13โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา และคุณครูกัลยาณี ไชยเสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร     การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet (Web-Conference) วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง It Leaning center ชั้น 1               อาคารบูรณวิทยาการ (27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดย สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
    
   
    

     

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล

โพสต์8 พ.ค. 2560 20:52โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 20:53 ]

คุณครูกัลยาณี ไชยเสน และคุณครูชนากานต์ สอนไธสง เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  

STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล

โพสต์8 พ.ค. 2560 20:42โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา


     
คุณครูนภัทร พลศรี เข้าร่วมอบรม STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล DLTV , ETV และ OBEC Channel ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์23 เม.ย. 2560 05:28โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
     

     

     

รับการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์23 เม.ย. 2560 02:17โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 02:20 ]

9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา รับการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร

โพสต์23 เม.ย. 2560 00:58โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร ประจำปี 2560 โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

     

     

     

     
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา

โพสต์2 ก.พ. 2560 01:39โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 27 มกราคม 2560 คุณครูนภัทร พลศรี คุณครูพรวิไล ปานจิต และคุณครูกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์2 ก.พ. 2560 01:13โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 25-27 มกราคม 2560 คุณครูชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา และ คุณครูกัลยาณี ไชยเสน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
   

   

   

   
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสต์2 ก.พ. 2560 00:34โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 20 มกราคม 2560 บุคลากรเข้ารับการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.นางกัลยาณี ไชยเสน
2.นายกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว
3.นายชวลิต วงค์ก่อ
4.นางกรรณิกา เทียรวรรณ์
5.นายสมพร ทรงแสง
6.นายคมศักดิ์ คณิตไธสง
7.นายประมวล คำจันทึก
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์30 พ.ย. 2559 05:08โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
     

     

     

     

     

1-10 of 23