ประชุม/อบรม/สัมมนา


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา

โพสต์2 ก.พ. 2560 01:39โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 27 มกราคม 2560 คุณครูนภัทร พลศรี คุณครูพรวิไล ปานจิต และคุณครูกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์2 ก.พ. 2560 01:13โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 25-27 มกราคม 2560 คุณครูชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา และ คุณครูกัลยาณี ไชยเสน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
   

   

   

   
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสต์2 ก.พ. 2560 00:34โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 20 มกราคม 2560 บุคลากรเข้ารับการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.นางกัลยาณี ไชยเสน
2.นายกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว
3.นายชวลิต วงค์ก่อ
4.นางกรรณิกา เทียรวรรณ์
5.นายสมพร ทรงแสง
6.นายคมศักดิ์ คณิตไธสง
7.นายประมวล คำจันทึก
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์30 พ.ย. 2559 05:08โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
     

     

     

     

     

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0

โพสต์19 พ.ย. 2559 22:04โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

19 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 ณ โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     

     

     

     

     


โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โพสต์19 พ.ย. 2559 08:12โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนายเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ และให้แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
     

     

     

     

     

     


การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา

โพสต์19 พ.ย. 2559 08:00โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 20 กันยายน 2559 ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการนิเทศครบวงจร (โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร)
     

     

     

     
โครงการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โพสต์19 พ.ย. 2559 07:49โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

30 สิงหาคม 2559 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (การอบรมเรื่อง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกกับการทำงาน)
     

     

     

     
ประเมินติดตามโครงการเบเกอรี่เพื่ออาชีพ

โพสต์1 ส.ค. 2559 01:19โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

25 กรกฎาคม 2559 ได้มีคณะกรรมการออกประเมินติดตามโครงการเบเกอรี่เพื่ออาชีพของโรงเรียนเมืองยางศึกษา
     

     


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.

โพสต์1 ส.ค. 2559 00:29โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

บุคลากรงานการเงิน พัสดุ และแผนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


                   

                   


1-10 of 17