ประชุม/อบรม/สัมมนา


การอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:07โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม เป็นวิทยากรผู้มากความสามารถ มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
     

   

     

     

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

โพสต์5 ต.ค. 2560 02:43โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80%
     

     

     

     

โครงการอบรมการจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์25 ส.ค. 2560 04:29โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โครงการอบรมการจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมยางนา (ประชาร่วมใจ) โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มากความสามารถ อาจารย์ชะวิก รวมใหม่ จากสาหร่ายวิทยาคม และ อาจารย์สุนีย์ สิริสุข จากสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ประชุมติดตามผลดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ประจำปี 2560

โพสต์25 ส.ค. 2560 03:45โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครู 3 ฝ่าย (ฝ่ายตรวจพิสูจน์ ฝ่ายป้องกัน ฝ่ายปกครอง) เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามผลดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปี 2560 ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีดาวิทยา ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

โพสต์22 ส.ค. 2560 07:48โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC : Professional Learning Community ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     

ฝ่ายบริหารวิชาการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพิมายวิทยา

โพสต์22 ส.ค. 2560 07:31โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานพัสดุ

โพสต์21 ส.ค. 2560 08:41โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     

     

การประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูไชยยศ เชือนไธสง และคุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี เข้ารับการประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     

     

     

     

     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:11โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560
          

     

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โพสต์16 ก.ค. 2560 00:16โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 00:19 ]

Active Learning, STEM, 4H, DLIT และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่การปฏิบัติจริง กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
     

     

     

     

     

     

     

     

     

1-10 of 35