ประชุม/อบรม/สัมมนา


โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

โพสต์27 ก.ค. 2562 22:15โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คุณครูกัลยาณี ไชยเสน นำนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social media) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค13
     

     

     

     

การอบรม Digital Disruption in Education 2019

โพสต์27 ก.ค. 2562 04:51โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการ Digital Disruption in Education 2019 จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแคนทารีโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     

     

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลัง

โพสต์27 ก.ค. 2562 02:22โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน-การคลัง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประประมาณ 2562  ณ โรงแรมแคนทารีโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์7 พ.ค. 2562 02:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 01:09 ]

วันที่ 22-24 เมษายน 2562 และวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 คณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และงานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนคู่เครือข่าย ณ โรงแรมสบายโฮเทล

     

     

                                                            

โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์7 พ.ค. 2562 02:21โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 คณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

     

     

          

     

     

การอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:07โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม เป็นวิทยากรผู้มากความสามารถ มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
     

   

     

     

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

โพสต์5 ต.ค. 2560 02:43โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80%
     

     

     

     

โครงการอบรมการจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์25 ส.ค. 2560 04:29โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โครงการอบรมการจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมยางนา (ประชาร่วมใจ) โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มากความสามารถ อาจารย์ชะวิก รวมใหม่ จากสาหร่ายวิทยาคม และ อาจารย์สุนีย์ สิริสุข จากสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ประชุมติดตามผลดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ประจำปี 2560

โพสต์25 ส.ค. 2560 03:45โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครู 3 ฝ่าย (ฝ่ายตรวจพิสูจน์ ฝ่ายป้องกัน ฝ่ายปกครอง) เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามผลดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปี 2560 ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีดาวิทยา ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

โพสต์22 ส.ค. 2560 07:48โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC : Professional Learning Community ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     

1-10 of 40