ประชุม/อบรม/สัมมนา


การประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูไชยยศ เชือนไธสง และคุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี เข้ารับการประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     

     

     

     

     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:11โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560
          

     

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โพสต์16 ก.ค. 2560 00:16โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 00:19 ]

Active Learning, STEM, 4H, DLIT และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่การปฏิบัติจริง กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
     

     

     

     

     

     

     

     

     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์11 มิ.ย. 2560 01:26โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูสุระวุฒิ จอดนอก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์10 มิ.ย. 2560 21:05โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยางศึกษา โดย ศน.เอกพงษ์ วรรณพงษ์ และคณะ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมยางนา (ประชาร่วมใจ) โรงเรียนเมืองยางศึกษา
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร

โพสต์8 พ.ค. 2560 21:13โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา และคุณครูกัลยาณี ไชยเสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร     การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet (Web-Conference) วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง It Leaning center ชั้น 1               อาคารบูรณวิทยาการ (27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดย สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
    
   
    

     

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล

โพสต์8 พ.ค. 2560 20:52โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2560 20:53 ]

คุณครูกัลยาณี ไชยเสน และคุณครูชนากานต์ สอนไธสง เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  

STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล

โพสต์8 พ.ค. 2560 20:42โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา


     
คุณครูนภัทร พลศรี เข้าร่วมอบรม STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล DLTV , ETV และ OBEC Channel ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์23 เม.ย. 2560 05:28โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
     

     

     

รับการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์23 เม.ย. 2560 02:17โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 02:20 ]

9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา รับการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1-10 of 28