• ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผู้เข้าประชุม video conference ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่     ๑.โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี     ๒.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี     ๓.โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี     ๔.โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ ...
    ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
VTR เพื่อการขับเคลื่อน นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

        ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

         ตอนที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 1


        ตอนที่ 3 สร้างเสริมคุณลัษณะและค่านิยม


         ตอนที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน