วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน

ด้ายการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. จัดหาและพัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

                                              เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. ครูมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5. โรงเรียนมีบรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

                              แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

                               กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. กลยุทธ์การพัฒนาครู
2. กลยุทธ์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
5. กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
6. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษา

Comments