ห้องเรียนสะเต็มศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์24 ส.ค. 2560 22:54โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดห้องเรียนสะเต็มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้คุณครูผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ความรู้กับนักเรียน
     

     

     

     

     
Comments