เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์19 พ.ค. 2560 22:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถของนักเรียนและร่วมกันแก้ไขปรับปรุง กรณีที่นักเรียนมีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Comments