หน้าแรก

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์  คลิกที่นี่

สถานีความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สถานีความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ห้องเรียน DLIT


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Ipad
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรับรางวัลพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช  ครั้งที่3
เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ดีเด่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ  อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

- ประกาศรายชื่อนักเรียน ติด  0 , ร , มส รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ติดต่อรับงานสอบแก้ตัวในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นี้นะคะ

สถานีสำหรับคุณครูhttps://sites.google.com/a/mwk.ac.th/teacher-manatchaya/home/ศัพท์.jpg