http://gg.gg/mwk-dlit


VTR
: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT


Infographic : Google for Education
                       >>Trainers<<
                         คณะวิทยากร
 
นายชาตรี โถแก้ว
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางสาวลินดา ชุมภูศรี
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวธัชกร จับใจนาย
ครูบรรณารักษ์
นายฐานพงษ์ ยะวงศ์
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
นายดุสิต คำยวง
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายจรัญ อินต๊ะเขียว
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางมรกต ทากัน
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางมณัชยา ปีบ้านใหม่
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
 
นายการุณ จอมจรรยงค์
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
 
นายครรชิต กอเฮง
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวมรกต ใจดี
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดี
ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
 
นายเอกชัย อ้ายม่าน
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
      
นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
นายอาทิตย์ รู้แข็งแรง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 
นางสาวนิตยา ปันศิล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายสมหวัง ยืนยงแสน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 
นายสมชาย เลาแก้ว
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์