หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนงานช่างอุตสาหกรรม
ครูสมศักดิ์  บั้งเงิน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติครูผู้สอน