หน้าหลัก


วิชาคอมพิวเตอร์ 5

ายวิชาออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง23241) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีขอขอบคุณ   http://krunoppawan.com , http:youtube.com  และเว็บที่เกี่ยวข้ออื่นๆ
(website นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนเท่านั้น)
หน้าเว็บย่อย (1): ภาพกิจกรรม