HOME | PÁGINA PRINCIPAL

Text Box

MUSD Title I Parent Meeting - Save The Date
Milpitas Unified School District will be holding a Title I Parent Meeting on Thursday, March 30, 2017, 6:00 PM to 7:00 PM, at the district office. As partners in learning, the district seeks parent input in the review of existing Title I programs as well as design and implementation of 
​f​
uture Title I programs that will best support student learning.
​ ​
More details to follow.


Reunión de padres del MUSD sobre el programa Título I – Anote la fecha

El Distrito Escolar Unificado de Milpitas llevará a cabo una reunión de padres sobre el programa Título I el jueves, 30 de marzo de 2017 de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. en la oficina del distrito. Como colaboradores en el proceso de aprendizaje, el distrito solicita las opiniones de los padres para la revisión de los programas Título I existentes, así como para el diseño e implementación de los futuros programas Título I que, puedan apoyar el aprendizaje estudiantil de la mejor forma.

 

Continuaremos entregando más detalles.MUSD Họp Phụ Huynh về Ngân Khoản I – Đánh Dấu Ngày Này

Học Khu Thống Nhất Milpitas sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh về Ngân Khoản I vào ngày thứ Năm 30 tháng Ba năm 2017, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối tại văn phòng học khu.  Là các hợp tác viên trong việc học, học khu mong muốn sự đóng góp của phụ huynh về các chương trình hiện tại của Ngân Khoản I cũng như việc thiết lập và thực hiện các chương trình của Ngân Khoản I trong tương lai để hỗ trợ tốt nhất việc học tập của các học sinh.

Thêm chi tiết dưới đây.

WELCOME TO RANDALL ELEMENTARY | BIENVENIDOS A LA ESCUELA RANDALL


http://www.mercurynews.com/milpitas/ci_30238508/milpitas-first-dual-language-program-begins-this-school

Milpitas' first dual language program
 begins this school year with 79 students

Read more on Mercury News

El primer programa de inmersión dual empieza en este año escolar en Milpitas con 79 estudiantes.
 
Lee más en el Mercury News

  School Office Hours:
   Monday - Friday 7:30 a.m. to 4p.m.
   Student Registration 8 a.m. to 4p.m.

   School Begins at 8:00 a.m.
   Please do not arrive before 7:30 a.m.
Horas de oficina:
 Lunes a viernes 7:30 a las 4
 Registro de estudiantes 8 a 4
 El día escolar empieza a las 8:00.
 No llegan antes de 7:30