ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

.....................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
......................................................................................................................................
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัย 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

.............................................................................................................................................................................................

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องห้องปฏิบัติการความปลอดภัย   คลิกรายละเอียด

............................................................................................................................................................................................

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า   คลิกรายละเอียด


ประกาศสอบราคาปรับปรุงทางเท้า

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิวเมตริกส์พร้อมสื่อการสอน จำนวน ๓ ชุด

ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐