นายประชา  ฤทธิผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดนายยุทธพันธ์   โคตรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร 
       นางสาวดวงเนตร      จันทร์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                           นายสมโรจน์    พลายงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา