.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เรียนออนไลน์

https://ครูพร้อม.com

เพจfacebook งานประชาสัมพันธ์

เพจfacebookงานทะเบียน

เพจfacebook แผนกสามัญ-สัมพันธ์

งานทวิภาคี


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ได้เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ชุมชน เข้าร่วมการประเมิน


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน

โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษาและคณะ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ครูประจำแผนกวิชาปิโตรเคมี แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาเครื่องมือวัด และ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมประชุม

Carousel imageCarousel image

ผลการประเมินตนเอง


หน้าเว็บ


วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า(CODIV-19)

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัย

rms.mtptc.ac.th/?p=login
https://drive.google.com/drive/folders/19CVpoo6XN3HLvuJEpCHvC-pbM5bMbrPC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B0owNpcJRt1ncwuyw0zU2RKyJA4MsKXx?usp=sharing

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 5 ตำแหน่ง


ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔เชิญครู นักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร NYC English เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน1/2564ลงทะเบียนที่ http://gg.gg/uk2m4 ดูรายละเอียดที่ http://gg.gg/uk2lq

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดปฏิบัติการปิโครเคมีครบวงจรด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการปิโครเคมีครบวงจรด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์

ร่าง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ ร่าง ชุดปฏิบัติการปิโตรเคมี

28 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ได้จัดนิทรรศการ

Project based learning โดยมีนายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการ

เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดนิทรรศการของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1 นักเรียนนักศึกษา

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่

ที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยืนขอเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ครั้งที่2)update29_12_63

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ

นักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก!

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ

นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ ข้างตึกอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก!

knowledge COVID-19

วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ณ หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


3 พ.ย 2563 ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น วิชาแขนกลอุตสาหกรรม 4.0

โดยมี ดร.ศิริพรรณ. ชุมนุม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป็นประธานในพิธีมอบ

21 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดพร้อมคณะผู้บริหารได้มอบ Aerosol Box กล่อง

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จำนวน 15 กล่องให้โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์

ระบบคอมมอนเรล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) update ๖ มกราคม พ.ศ.2564

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คอมมอนเรลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) update 18_12_63

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564

2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล และโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ระยอง


ประกาศ สรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย


ประกาศผลการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์(เทียบโอนประสบการณ์)

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์

ระดับชาติ คว้ารางวัล เหรียญทองแดง วอลเล่บอล์ชาย

รางวัลเหรียญเงิน มวยไทยชายรุ่น 63.5 กก.

และเหรียญทองแดง วิ่งผลัดต่างระยะชาย

12 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวน 11 สถานศึกษา

ในโอกาสที่เยี่ยมชมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา

เพื่อ จัดการศึกษาร่วมกัน

วันที่ 4 -5 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ได้ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการ

Fabrication Laboratory ณ ห้องปฎิบัติการ Fablab อาคาร 24 ปี

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยความร่วมมือของ

โรงเรียนนวัตกรรมดรุณสิกขาลัย และ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย

Project best learning และการจัดการด้วยทฤษฎี Constructionism

ประมูลร้านค้าเพื่อขายอาหารสำหรับนักเรียน ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่องการประมูลเพื่อจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียน นักศึกษาบริเวณพื้นที่โรงอาหารและบริเวณ

ร้านสวิัสดิการ(ข้างตึกอำนวยการ)

วันที่1 พฤษภาคม 2562 นายสิริชัย นัยกองศิริพร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562


ดาวน์โหลด ข้อกำหนด มาตรา 9 พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 1

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานตัวและมอบตัวนักศึกษาโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีและโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม ปีการศึกษา 2563


สมัครเรียนออนไลน์(คลิก !) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รับสมัครนักเรียน-นักศึกษารอบเพิ่มเติม


More Activity

กิจกรรมต่อ..


ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ โครงการช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

สำหรับน้องๆนักศึกษาที่จบช่างอุตสาหกรรม (ยกเว้นช่างก่อสร้าง) หากสนใจสามารถสมัครที่ลิ้งค์นี้ได้เลยครับ ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTQxY44U7hnur0Zku5XsPaHz9BGEKtIuCJ6zZD1luE2wSBug/viewform

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครกันมาเยอะๆนะครับ

เป็นหลักสูตรปวส. สาขา ปิโตรเคมี ซึ่งมีบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศไทยให้การสนับสนุน

น้องๆจะได้ฝึกงานกับบริษัทปิโตรเคมีทั้ง 6 ของประเทศ ได้แก่ PTTGC Thaioil SCG DOW UBE SPRC

เมื่อจบแล้วจะได้รับการพิจารณาเข้ารับทำงานเป็นอันดับต้นๆ

มีสวัสดิการทุนเรียนฟรี มีหอพักให้ฟรี มีเงินเดือนให้ จบเเล้วได้งานทำ ไม่ต้องคืนทุน

เพื่อความปลอดภัยและตามมาตรการป้องกันโควิด19 ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้ามาในวิทยาลัยฯเป็น 2 กลุ่ม A มาเรียนสัปดาห์ที่ 12 (8-12 ก.พ 64)โดย กลุ่ม ฺB มาเรียนในสัปดาห์ที่ 13(15-19 กพ 64)

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

ภารกิจ ผู้บริหาร

Google WorkSpace Admin Console


การติดตั้ง Google WorkSpace for Education


Youtube for Teacher