วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


ปฏิทินวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


3 พ.ย 2563 ฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรระยะสั้น วิชาแขนกลอุตสาหกรรม 4.0 
โดยมี ดร.ศิริพรรณ. ชุมนุม 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นประธานในพิธีมอบ
28 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ได้จัดนิทรรศการ 
Project based learning โดยมีนายสิริชัย  นัยกองสิริ ผู้อำนวยการ 
เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดนิทรรศการของ
 นักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1 นักเรียนนักศึกษา 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่  
2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล และโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ระยอง

หน้าเว็บ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ
นักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓  คลิก!


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ ข้างตึกอํานวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGH3KM3Dyi5VlnCeQNsWC9V0fiNAO5GIpp1nupeVsmrhK3w/viewform
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า(CODIV-19)วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ณ หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัย

rms.mtptc.ac.th/?p=loginhttps://drive.google.com/drive/folders/19CVpoo6XN3HLvuJEpCHvC-pbM5bMbrPC?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1B0owNpcJRt1ncwuyw0zU2RKyJA4MsKXx?usp=sharing


 เรื่อง  ดาว์โหลด   วันที่ปรับปรุง
   DOC EXCEL PDF 
 

1. กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดรอบ2
3.ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รอบโควต้าและทั่วไป
  ดาว์โหลด 
ดาว์โหลด
ดาว์โหลด
4 มิ.ย.63 
4 มิ.ย.63 

ภารกิจ ผู้บริหาร


หน้าเว็บย่อย (1): ฝ่ายบริหารทรัยากร1