มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
แบบบันทึกข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-4.2)  ดาวน์โหลด