หน้าแรก

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง
ที่ ลักษณะอาคาร ปีที่ จำนวนเงิน สร้างด้วย การใช้งาน จำนวน ขนาดพื้นที่
  ก่อสร้าง ที่ก่อสร้าง เงิน   ห้อง  
               
         
1 อาคารอำนวยการ 2541 10,550,527 เงินงบประมาณ อาคารสำนักงาน 23 1,440
  3  ชั้น   2538 - 2540 งานธุรการ   ตารางเมตร
               
2 อาคารเรียนและ 2539 12,000,000 เงินงบประมาณ ห้องเรียนและ 19 1,920
  ปฏิบัติการ  4  ชั้น   2537 ห้องปฏิบัติการ   ตารางเมตร
      อิเล็กทรอนิกส์    
               
         
3 อาคารเรียนและ 2541 12,000,000 เงินงบประมาณ ห้องเรียน 19 1,920
  ปฏิบัติการ  4  ชั้น   2538 - 2540 วิชาสามัญ   ตารางเมตร
               
4 อาคารโรงฝึกงาน 2541 18,411,456 เงินงบประมาณ โรงฝึกงาน 4 4,000
  4  ชั้น   2538 - 2540 แผนกพื้นฐาน   ตารางเมตร
      แผนกไฟฟ้า    
               
5 บ้านพักครู 2541 5,697,000 เงินงบประมาณ ห้องพัก 14 1,188
  แบบแฟลต   2540 ครู - อาาจารย์   ตารางเมตร
      เจ้าหน้าที่    
               
6 อาคารพัสดุกลาง 2541 4,879,000 เงินงบประมาณ พัสดุกลาง 9 1,200
  2  ชั้น   2540 โรงปฏิบัติชั่วคราว   ตารางเมตร
      เทคนิคพื้นฐาน    
               
7 โรงอาหาร 2542 3,000,000 เงินงบประมาณ โรงอาหาร 1 800
  เอนกประสงค์   2541   ตารางเมตร
               


วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 มีอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2560 ต่าง ๆ ดังนี้  คือ

แผนที่แผนผังวท.

1.  อาคารอำนวยการ8.  อาคารแฟลต 4 ชั้น
2.  อาคาเรียนอุตสาหกรรม 4 ชั้น9.  บ้านพักภารโรง
3.  อาคาเรียน 4 ชั้น แผนกสามัญ10.  อาคารศูนย์วิทยบริการ
4.  อาคาเรียน 4 ชั้น  ปิโตรเคมี11. อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (กำลังก่อสร้าง)
5. หอพัก นักศึกษา12. อาคารเรียน 4 ชั้น (กำลังก่อสร้าง)
6.  โรงอาหาร13. 
7.  บ้านพัก1ชั้น 10 ห้อง14. 

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  มีพื้นที่ ๑๐๕ ไร่   มีพื้นที่ติดต่อดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จด  

ทิศตะวันออก จด 

ทิศตะวันตก  

ทิศใต้ จด  


วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  มีอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ คือ
 

ข้อมูลอาคารสถานที่
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559