หน้าแรก

ลิงค์ข้อมูล
https://drive.google.com/file/d/0BwCAsfRRK6tGQmVOeGt4TDZLWXc/view?usp=sharing


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.  ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยลัยเทคนิคมสบตาพุด  จังหวัด ระยอง
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง
สถานประกอบการ
ประภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
จำนวน
คน
เพศ
พนักงาน
มาเรียน
ค่าตอบแทนรายชั่วโมง 
ค่าตอบแทน
ร่ายวัน 
สนับสนุนด้านอื่นๆ
มี MOU 
หรือไม่
MOU
กับหน่วยงาน
ชาย
หญิง
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

รวม      
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 25 
วิทยาลัยลัยเทคนิคมาบตาพุด  จังหวัด ระยอง
ที่ชื่อสถานประกอบการที่ตั้ง
สถานประกอบการ
ประภทวิชาสาขาวิชาสาขางานจำนวน
คน
เพศพนักงาน
มาเรียน
ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ค่าตอบแทน
ร่ายวัน 
สนับสนุนด้านอื่นๆมี MOU 
หรือไม่
MOU
กับหน่วยงาน
ชายหญิง

  
     
     
 
2   
 


 
     
 
3    

4    

5    

6    

7
8    

9   
     

10  
       

รวม      
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559