หน้าแรก


วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภท/ชื่อบัญชี ปีปัจจุบัน          ปีก่อน
รวมรายเดือน  รวมแต่ต้นปี       รวมรายเดือน                  รวมแต่ต้นปี 
รายได้        
     รายได้จากเงินงบประมาณ           23,534,850.42                 32,638,012.66
     รายได้เงินนอกงบประมาณ - บำรุงการศึกษา              3,746,775.00                    5,352,266.00
     รายได้เงินนอกงบประมาณ - เงินรับฝาก                                  -                                          -  
     รายได้จากเงินช่วยเหลือ                                  -                                          -  
     รายได้จากการรับบริจาก              8,000,000.00                    8,500,000.00
     รายได้จากเงินกู้ของรัฐ                                  -                                          -  
     รายได้ดอกเบี้ยรับ                                  -                           25,284.83
     รายได้ระหว่างกัน                   60,000.00                         90,000.00
     รายได้อื่น                            10.00    
     รายได้แผ่นดิน                      1,725.00                       201,142.17
รวมรายได้           35,343,360.42                 46,806,705.66
ค่าใช้จ่าย        
     เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                  -                      3,956,447.71
     เงินเดือนพนักงานราชการ              4,344,664.00                    4,851,843.00
     ค่าจ้างชั่วคราว              2,960,327.00                    2,901,644.00
     ค่าตอบแทน              3,814,125.00                    4,550,171.00
     ค่าใช้สอย                   24,661.85                       278,544.50
     ค่าวัสดุ              3,974,691.15                    8,701,496.78
     ค่าสาธารณูปโภค              1,499,631.14                    2,107,434.87
     ค่าเดินทางไปราชการ                 686,508.90                    1,585,382.00
     ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                  -                                          -  
     ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เรียนฟรี 15 ปี              1,198,869.79                    1,917,040.48
     ค่าใช้จ่าย - สวัสดิการ                   50,891.75                         46,698.15
     กบข.                                  -                         185,298.39
     ค่าประกันอุบัติเหตุ                                  -                                          -  
     ค่าประกันสังคม                 309,015.00                       327,949.00
     ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว                 277,569.00                       390,006.00
     ค่าใช้จ่ายอื่น                                  -                           20,800.00
     รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง                      1,725.20                       201,142.17
รวมค่าใช้จ่าย           19,142,679.78                 32,021,898.05
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย           77,674,855.06                 61,474,176.42


วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
ประจำเดือน  กันยายน   พ.ศ.  2559
ประเภท / ชื่อบัญชี
ปีปัจจุบัน
 ปีก่อน 
รวมเดือนนี้
รวมแต่ต้นปี
 รวมเดือนนี้ 
 รวมแต่ต้นปี 
รายได้    
       รายได้จากเงินงบประมาณ                             
       รายได้เงินนอกงบประมาณ - บำรุงการศึกษา                                            
       รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรับฝาก                           
       รายได้จากเงินช่วยเหลือ    
       รายได้จากการรับบริจาค    
        รายได้จากเงินกู้ของรัฐ    
        รายได้ดอกเบี้ยรับ    
        รายได้ระหว่างกัน    
        รายได้อื่น                               
       รายได้แผ่นดิน                               
รวมรายได้                             
ค่าใช้จ่าย    
        เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                
       เงินเดือนพนักงานราชการ                                
 
        ค่าจ้างชั่วคราว                                        
        ค่าตอบแทน                                      
        ค่าใช้สอย                                    
        ค่าวัสดุ                               
       ค่าสาธารณูปโภค                                     
        ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน    
       ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                  
       ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน -เรียนฟรี  15 ปี                               
       ค่าใช้จ่าย-สวัสดิการ                                            
       ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ    
       ค่าประกันอุบัติเหตุ                               -                             
       ค่าประกันสังคม               
       ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว                                      
       ค่าใช้จ่ายอื่น
                                        
      รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง                                
           
รวมค่าใช้จ่าย                          
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย-                               
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557