หน้าแรกข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา


สรุปจำนวนนักเรียน  นักศึกษา   ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๐
ระดับ  ปวช.
  
ระดับชั้น
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวช.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
ระดับ
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวช.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
    
ระดับ
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวช.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
ระดับ ปวส.
ระดับชั้น
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวส.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
ระดับ
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวส.๒เทคนิคยานยนต์ (ม.๖)
 
 
 
เทคนิคยานยนต์ (ปวช)
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคการผลิต
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
สรุปจำนวนนักเรียน  นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ระดับ
จำนวนทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
ปวชปวสรวมทั้งสิ้น
แบบรายงานจำนวน นักเรียนนักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับประเภทวิชา/สาขาวิชาปวชปวส.รวมลำดับประเภทวิชา/สาขาวิชาปวชปวส.รวม
1รุ่นที่ 20 3รุ่นที่ 22 
 สาขาวิชาซ่อมบำรุง    สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
 สาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม14   สาขางานเครื่องมือกล39  
 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาพณิชยการ   
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14  
 รวม26 26 สาขาวิชาไฟฟ้า   
2รุ่นที่ 21   สาขางานไฟฟ้าควบคุม 17 
 สาขาวิชาซ่อมบำรุง    สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   
 สาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม19   สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา 14 
 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาเครื่องกล   
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 6 
 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   
 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 12  สาขางานเครื่องมือกล 39 
 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา 15  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 27 
 สาขาวิชาเครื่องกล    รวม53103156
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 9      
 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต      
 สาขางานเครื่องมือกล 12    
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
 สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 21  ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
 รวม3369102  กง. 2559 (1)
แบบรายงานจำนวน นักเรียนนักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับประเภทวิชา/สาขาวิชาปวชปวส.รวม ประเภทวิชา/สาขาวิชาปวชปวส.รวม
1รุ่นที่ 23  รุ่นที่ 24 
 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
 สาขางานเครื่องมือกล22   สาขางานเครื่องมือกล13  
 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาพณิชยการ   
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14  
 สาขาวิชาไฟฟ้า    สาขาวิชาไฟฟ้า   
 สาขางานไฟฟ้าควบคุม 18  สาขางานไฟฟ้าควบคุม 30 
 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม    สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   
 สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา 5  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา 11 
 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขาวิชาเครื่องกล   
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 4  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 6 
 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   
 สาขางานเครื่องมือกล 26  สาขางานเครื่องมือกล 31 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 24  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 31 
 รวม2877105 รวม27109136