หน้าแรก


แบบรายงานจำนวน นักเรียนนักศึกษา ภาคปกติประจำปีการศึกษา 1/2560
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ลำดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวม
1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน           สาขาวิชาเทคนิคการผลิต      
  สาขางานเครื่องมือกล 47 31 23     สาขางานเครื่องมือกล 38 42  
  สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง           สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง      
  สาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 47 30 24     สาขางานไฟฟ้าควบคุม 17 23  
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง           สาขาวิชาเทคนิคการผลิต      
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 55 23 16     สาขางานเครื่องมือกล (Wil) 20  -  
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์           สาขาวิชาเครื่องกล      
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 35 17 11     สาขางานเทคนิคยานยนต์ 9 17  
  สาขาวิชาช่างยนต์           สาขาวิชาปิโตรเคมี      
  สาขางานยานยนต์ 45 15 10     สาขางานปิโตรคมี 40 40  
  สาขาวิชาเชื่อมโลหะ           ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  สาขางานโครงสร้าง 40 12 16     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  - 6    
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         รวม 124 128 252
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 15 4            
  รวม 296 140 104 540    
               
 
แบบรายงานจำนวน นักเรียนนักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช ปวส. รวม ลำดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช ปวส. รวม
1 รุ่นที่ 20   3 รุ่นที่ 22  
  สาขาวิชาซ่อมบำรุง         สาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
  สาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 14       สาขางานเครื่องมือกล 39    
  สาขาวิชาพณิชยการ         สาขาวิชาพณิชยการ      
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14    
  รวม 26   26   สาขาวิชาไฟฟ้า      
2 รุ่นที่ 21       สาขางานไฟฟ้าควบคุม   17  
  สาขาวิชาซ่อมบำรุง         สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม      
  สาขาวิชาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 19       สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา   14  
  สาขาวิชาพณิชยการ         สาขาวิชาเครื่องกล      
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14       สาขางานเทคนิคยานยนต์   6  
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง         สาขาวิชาเทคนิคการผลิต      
  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า   12     สาขางานเครื่องมือกล   39  
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา   15     สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน   27  
  สาขาวิชาเครื่องกล         รวม 53 103 156
  สาขางานเทคนิคยานยนต์   9            
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต            
  สาขางานเครื่องมือกล   12        
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            
  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน   21     ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
  รวม 33 69 102    กง. 2559 (1)
แบบรายงานจำนวน นักเรียนนักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช ปวส. รวม   ประเภทวิชา/สาขาวิชา ปวช ปวส. รวม
1 รุ่นที่ 23     รุ่นที่ 24  
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน         สาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
  สาขางานเครื่องมือกล 22       สาขางานเครื่องมือกล 13    
  สาขาวิชาพณิชยการ         สาขาวิชาพณิชยการ      
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14    
  สาขาวิชาไฟฟ้า         สาขาวิชาไฟฟ้า      
  สาขางานไฟฟ้าควบคุม   18     สาขางานไฟฟ้าควบคุม   30  
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม         สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม      
  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา   5     สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา   11  
  สาขาวิชาเครื่องกล         สาขาวิชาเครื่องกล      
  สาขางานเทคนิคยานยนต์   4     สาขางานเทคนิคยานยนต์   6  
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต         สาขาวิชาเทคนิคการผลิต      
  สาขางานเครื่องมือกล   26     สาขางานเครื่องมือกล   31  
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน   24     สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน   31  
  รวม 28 77 105   รวม 27 109 136สรุปจำนวนนักเรียน  นักศึกษา   ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๐
ระดับ  ปวช.
  
ระดับชั้น
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวช.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
ระดับ
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวช.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
    
ระดับ
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวช.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
ระดับ ปวส.
ระดับชั้น
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวส.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
ระดับ
สาขางาน
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ปวส.๒เทคนิคยานยนต์ (ม.๖)
 
 
 
เทคนิคยานยนต์ (ปวช)
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคการผลิต
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
 
 
สรุปจำนวนนักเรียน  นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ระดับ
จำนวนทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
ปวชปวสรวมทั้งสิ้นข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา