หน้าแรก

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานช่างเชื่อมโลหะ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 •  สาขางานปิโตรเคมี(ทวิภาคี) 
 •  สาขางานเครื่องมือกล(ทวิภาคี) 
 •  สาขางานเครื่องกล(เทคนิคยานยนต์)(ทวิภาคี) 
 •  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า(ทวิภาคี)  
 • สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขางานเทโนโลยีสำนักงาน

แผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557