หน้าแรก


จำนวนบุคลากร
ในปีการศึกษา  2560  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น       คน  จำแนกได้ดังนี้
ตำแหน่ง/หน้าที่
1.  ฝ่ายบริหารผู้อำนวยการ
1
2.  ครูรองผู้อำนวยการ
4
3.  บุคลากรสายสนับสนุนข้าราชการครู
8
 พนักงานราชการ
21
 ครูอัตราจ้าง
2
 ครูต่างชาติ
2
 

 พนักงานขับรถ
2
 

 

 

 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
1
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
2
 เจ้าหน้าที่งานการเงิน
2
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี
2
 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
1
 เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ
0
 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
1
 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน  การสอน
1
 เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
1
 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา
1
 เจ้าหน้าที่งานแนะแนวนักเรียน  นักศึกษา
1
 เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา.                           

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
1
 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 พนักงานนักการฯ
7
 รายชื่อบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 

ลำดับที่                             

ชื่อ  - สกุล                            

ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ

1

นายประชา       ฤทธิผล           

ผู้อำนวยการ

 

2

นายยุทธพันธ์    โคตรพันธ์         

รองผู้อำนวยการ

 

3

นายสมโรจน์     พลายงาม        

รองผู้อำนวยการ

 

4

นางดวงเนตร    จันทร์สุวรรณ    

รองผู้อำนวยการ

 

5

นางรักชนก  โคตรพันธ์                  

ครู คศ. 2

แผนกวิชาปิโตรเคมี

6

นายสยาม    จงสุขเกษม               

ครู ค.ศ.2

 

               

 

 

8

นางสาวลดาวัลย์  ยอดญาติไทย      

ครูผู้ช่วย

 

9

 

Miss Junilyn Juaneza               

ครูพิเศษสอน

 

10

นายประพรรณ   เกษหอม           

ครูพิเศษสอน

 

11

นายธนาวุฒิ      แต่งแดน           

ครูพิเศษสอน

 

12

นายอินทัช       ชาติพุก               

พนักงานราชการ

แผนกวิชาเครื่องมือกล

13

นายพงษ์ศักดิ์    วิริยะธรรม           

ครูผู้ช่วย

 

14

นางสาวกันย์นิกา   โตดิษฐ์            

พนักงานราชการครู

 

15

นายสิทธิศักดิ์    ศรีคำ                  

พนักงานราชการครู

 

16

นายพิทักษ์พงศ์   กุลภักดี             

พนักงานราชการครู

 

17

นายพงษ์สนิท    แสงจินดา            

พนักงานราชการครู

 

18

นายจาตุรงค์      พึ่งจักคลี่

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

19

นายชยากร        แสงจินดา 

พนักงานราชการครู

 

20

นายทรงเกียรติ    หาญสุโพธิ์         

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

21

นายไพรวัลย์       วิเศษดอนหวาย  

ครูพิเศษสอน

 

22

นายบัญชา     แป้นมา                

ครู คศ.1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

23

นายไพฑูรย์    คล้ายนุช               

พนักงานราชการครู

 

24

นายวิสุทธิ์      จีนเพชร               

พนักงานราชการครู

 

25

นายเสวก   พรหมเวียง

พนักงานราชการครู

 

 

ลำดับที่                             

ชื่อ  - สกุล                            

ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ

26

นายสิทธิศักดิ์  แก้วธนกูล           

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

27

นายสนั่น       ทองดารา            

พนักงานราชการครู

 

28

นายวีระพันธ์    อยู่เสงี่ยม           

ครู คศ.1

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

29

นางสาวฐิรญา  จันทร์เกิด           

พนักงานราชการครู

 

30

นายสุริยา        สองสี                   

ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาช่างยนต์

31

นายเอกวีร์        บุญยืน                 

พนักงานราชการครู

 

32

นายเอกพงศ์     บานเย็น               

พนักงานราชการครู

 

33

นายเอกลักษณ์ แสนเขียววงศ์         

ครูพิเศษสอน

 

34

นางสาวเบญจวรรณ    เหลาราช         

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

35

นางสาวทิพวรรณ  บุญเปรี้ยว              

ครู  คศ. ๒

 

36

นางสาวกรองรัตน์  พุ่มเพชร               

ครู คศ.1

 

37

นายโยธิน  แสนศิริ                          

พนักงานราชการครู

 

38

นางสาวสุพัตรา   มาลาศรี                 

พนักงานราชการครู

 

39

นางสาวกีรติญา  วงศ์ใหญ่                 

ครูพิเศษสอน

 

40

นางสาวสุรีวัลย์   ปานอิน                 

ครูพิเศษสอน

 

41

นางสาวเกษมณี     สวรรค์              

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป

42

นางสาวบุษกร       คล่องแคล่ว       

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

43

นางสาววัลยา        ชันษา             

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

44

นางสาววรรณิกา    แก้วอยู่             

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

45

นางสาวกาญจนา   ศรีสิงห์             

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

46

นางสาวรวิภา       บุญภักดี             

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

47

นางสาววิสสุตา     โกวิทวงศา           

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

48

นางสาวรัตนากร   คำเทียม             

เจ้าหน้าที่งานบัญชี           

 

49

นางสาวนิตยา     สมัครสมาน           

เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

จ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

50

นางสาวจินตนา   โคตรโสภา             

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

 

 

ลำดับที่                             

ชื่อ  - สกุล                            

ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ

51

นางสาวอัญชิษฐา  มั่งมั่นสีลชัย    

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

52

นางสาวเปมิกา    ปิ่นทอง          

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

 

53

นางสาวปรัศนีญาภรณ์   ธิยา      

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

 

54

นางสาวอรุณี   สุนทรมณี    

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาและปกรอง

 

55

นางสาวกมลพร    ชมภูพื้น         

เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

เจ้าหน้าทีฝ่ายวิชาการ

56

นางสาวณัฐติยา   อุดมขันธ์       

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

57

นางสาวนิภาพร  ดวงตาอ่อน       

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เจ้าหน้าทีแผนกวิชา ปิโตรเคมี

58

นายกำธร         พันสนิท          

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

 

59

นายลมลัน          บุญภักดี                

นักการภารโรง

นักการภารโรง

60

นายสุดประเสริฐ   แย้มสมพงษ์           

นักการภารโรง

 

61

นางอำพร           ฆ้องเสทือน            

นักการภารโรง

 

62

นางจำเนียร         แก้วกอง               

นักการภารโรง

 

63

นางสาวณัฐนิชา    มีนา                    

นักการภารโรง

 

64

นางปราณี           ทองบ้านโข้ง          

นักการภารโรง

 

65

นายสุวัฒน์          เชยนิ่ม                 

นักการภารโรง

 

66

นางสาวขวัญเมือง  ทองบ้านโข้ง          

นักการภารโรง

 

67

นายอมรศักดิ์        สัปทน               

  นักการภารโรง

 

68

นายชูเกียรติ         ตรงแก้ว               

พนักงานขับรถ

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558