หน้าแรก

Q :  ใครเป็นผู้บริหารองค์กรของท่าน
A :   นายประชา  ฤทธิผล                        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
        นายยุทธพันธ์  โคตรพันธ์               รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
                                                             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
       นางสาวดวงเนตร   จันทร์สุวรรณ     รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
       นายสมโรจน์      พลายงาน             รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Q :  จำนวนนักเรียนท่าปัจจุบัน      
A :  จำนวนนักเรียนวท.มาบตาพุด ภาคเรียนที่1/2560 ..............  คน