หน้าแรก

นายวิเศษ  นาเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

    

        รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
                มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนศึกษาแบ่งออกเป็น 6 งานดังนี้ 

๑. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา                                 

๑.๑ นายไพฑูรย์   คล้ายนุช
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
๑.๒ 
ผู้ช่วย ฯ
๑.๓ 
ผู้ช่วย ฯ
๑.๔ 

ผู้ช่วย ฯ
๑.๕ 
 ผู้ช่วย ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร 
ในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อกท.) 
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน 
๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. งานครูที่ปรึกษา                                 

๒.๑ นายสยาม  จงสุขเกษม
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒.๒ 

ผู้ช่วย ฯ
๒.๓ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกสาขาวิชาทุกชั้นปี 
๒.๔ 

เจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                ๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
                ๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรม 
ของนักเรียนนักศึกษา 
                ๓. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ 
                ๔. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชา 
ในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 
                ๕. ประสานกับครุ แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 
                ๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                ๗. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา 
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
                ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
                ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานปกครอง 

๓.๑ นายเอกวีร์  บุญยืน
หัวหน้างานปกครอง
๓.๒ 
ผู้ช่วย ฯ
๓.๓ 
ผู้ช่วย ฯ
๓.๔ 

ผู้ช่วย ฯ
๓.๕ 

ผู้ช่วย ฯ
๓.๖ 
ผู้ช่วย ฯ
๓.๗ 

เจ้าหน้าที่ ฯ
๓.๘เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 
๓.๙หัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชาชีพ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                ๑. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
                ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
                ๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
                ๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
                ๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็น 
ในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
อ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา 
                ๗. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ 
กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ 
                ๘. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
                ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
                ๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน                     

๔.๑ นางสาวทิพวรรณ   บุญเปรียวหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
๔.๒  

ผู้ช่วย ฯ
๔.๓   
๔.๔เจ้าหน้าที่งานแนะแนวเจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                ๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
                ๒. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                ๓. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
                ๔. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                ๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                ๖. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
                ๗. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
                ๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                  
                ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

๕.๑  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
๕.๒ 
ผู้ช่วย ฯ
๕.๓ 
เจ้าหน้าที่ ฯ
๕.๔ 

เจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                ๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร 
น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                ๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา 
                ๔. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด
และโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
                ๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
                ๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูและการประกอบอาหารและการให้การบริการ 
แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
                ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                  
                ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๖. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

๖.๑
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
๖.๒ 
ผู้ช่วย ฯ
๖.๓ 
ผู้ช่วย ฯ
๖.๔ 
ผู้ช่วย ฯ
๖.๕ 
ผู้ช่วย ฯ
๖.๖ 
ผู้ช่วย ฯ
๖.๗ 
ผู้ช่วย ฯ
๖.๘เจ้าหน้าที่กิจกรรม เจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
                ๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือ โครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น 
                ๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ 
                ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ 
                ๗. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ 
งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
                ๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ 
                ๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
                ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
                ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย