ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศผลสอบเข้า ม.4

โพสต์27 เม.ย. 2560 19:49โดยศลิษา คำบุดดา


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มี.ค. 2560 19:39โดยปวีณา เบ็ญจคุ้ม   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 20:14 ]

ผลการคัดเลือกนักเรียนเดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์5 มี.ค. 2560 20:19โดยปวีณา เบ็ญจคุ้ม

                  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม  ตามศักยภาพ  ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542      และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546      และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับความต้องการชุมชน  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  จึงกำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 

ไม่มีชื่อ

โพสต์9 ม.ค. 2560 00:40โดยปวีณา เบ็ญจคุ้ม   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 22:30 ]

              

ประกาศผลการสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์30 พ.ค. 2559 22:27โดยภาคภูมิ พัชนี

ประกาศผลการสอบ 
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

ประกาศผลการสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์25 พ.ค. 2559 19:41โดยภาคภูมิ พัชนีประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.32

โพสต์25 พ.ค. 2559 02:49โดยภาคภูมิ พัชนี

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ 

ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.32


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาม่มีชื่อ

โพสต์24 พ.ค. 2559 02:03โดยภาคภูมิ พัชนี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาม่มีชื่อ1-10 of 59