บุคลากร

คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์


นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

นายชัยธนกฤต  เสนามาตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายชัชวาล  มุ่งเอื้อมกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายประหยัด  เมื่อประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป