โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


http://www.utqplus.com/


  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณค่ายกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 25 -27 มกราคม 2560 


  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบขอขอบพระคุณ คุณอ็อด  ทิพย์ใน อดีตกำนัน. คุณอำนาจ  เจริญพร  อดีตนายกอบต.บ้านทำเนียบ คุณนพพล  รักณรงค์ อดีตกกตร.สุราษฎร์ธานี และคุณทัศนีย์   รักณรงค์  ที่ได้มามอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นประโยช์ในการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วันที่ 19 มกราคม 2560 

 ผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่ป่าต้นน้ำ  บ้านน้ำราด ต.บ้านทำเนียบ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 8 มกราคม 2560

                โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมจัดงานวันปีใหม่ 2560  ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

                ชาวตำบลบ้านทำเนียบ คณะหัวหน้าสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันรวมพลังบันทึกภาพความทรงจำเป็นหนึ่งเดียวจุดเทียนถวายความอาลัยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงร.9 และร่วมแปรอักษร ในวันที่ 28 ธันวาคม  2559 ณ สนามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

                ขอแสดงความยินดีตัวแทนครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66  ประจำปี 2559 จังหวัดระนอง   วันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสตรีระนอง   


               คณะหัวหน้าสถานศึกษา คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคนขอแสดงความต้อนรับผอ.ธีรเดช  จู่ทิ่น  ที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่ง        ผู้อำนวยการใหม่ที่โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี 
ในวันที่ 18 พฤศิกายน  2559 


                 คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคนขอแสดงความยินดีกับผอ.ฐิติมา  นาครพัฒน์ ที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่ที่โรงเรียนเคียนชาวิทยาคม อ.เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 พฤศิกายน 2559 

                 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคน ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  


    กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2/2559  ณ วันที่ 3-16  พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฏร์ธานี

  โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเชิงรุก อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี


            ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สถานศึกษาพอเพียง ในกิจกรรมธนาคารขยะ และโลกสวยด้วยรีไซเคิล ให้แก่ประชาชน ต.ถ้ำสิงขร  ณ โครงการแก้มลิงหนองแท่นแก้ว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  เดือนมิถุนายน 2559


               ชมรมคนรักในหลวงได้มอบเสื้อสัญลักษณ์ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


            นักเรียนโปรแกรมทวิศึกษา การศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการเรียนสามัญและการเรียนสายอาชีวะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์

            คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ขอแสดงความต้อนรับ คณะกรรมการที่มาประเมินสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ และประเมิณกิจกรรมลดเวลาเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


            กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 สิงหาคม 21559 ณค่ายวิภาวดี สุราษฎร์ธานี และสวนสละอาทิตย์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี                กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 16 มิถุนายน 2559      ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

                 แจ้งไปยังคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกท่านให้เข้ากรอกข้อมูลการนิเทศ ติดตามและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ : DLIT ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่    10-30 มิถุยายน 2559 ตาม link ข้างล่างนี้คะ
                  โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากหน่วยงานตำรวจสันติบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับนักเรียน 
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

            คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบขอแสดงความต้อนรับคุณครูคนใหม่ประจำปี การศึกาษา 2559 ตามรายชื่อดังนี้
1.นางสาวจุฑาพร  แก้วขาว                       สอนวิชา  สังคมศึกษา
2.นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมขุนทอง         สอนวิชา  คณิตศาสตร์
3.นายสมชาย   คามิ                                 สอนวิชา  สุขศึกษาพลศึกษา
4.Mr.Hebranne Kuch  Magdaluyo         สอนวิชา  อังกฤษ


           คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคน ขอบพระคุณ
ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559              คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคน ขอแสดงความต้องรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาร่วมชมกิจกรรม Open House ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

           กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กนักเรียนม.ปลาย ที่จังหวัดเพชรบุรี                                               วันที่ 11-14  มกราคม  2559 


              ขอเชิญ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

               การนิเทศ ติดตามเเละพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยตัวแทนคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 11
ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


            ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ที่ได้รับค้ดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2557 "สถานศึกษาพอเพียง 2557"
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558

                 

              คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

               


                 ขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ให้แก่คณะครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ   วันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ณโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 

           คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคน ขอขอบพระคุณ พลตรีเจษฎา ปราศาสน์กุล วิทยากรพิเศษ ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบด้านคณิตศาสตร์ เตรียมพร้อมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการสอบo-net ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 

     

         คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
     
                 


             คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบทุกคน ขอแสดงความต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการฝึกและนักศึกษาวิชาทหารทุกคน ที่ได้มาร่วมใช้สถานที่โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบเป็นศูนย์ในการฝึกในครั้งนี่ ระหว่างวันที่          3 - 18 พฤศจิกายน 2558 
 


              กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ระหว่าง                         วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2558 ณ สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรม
 


        คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


                  พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กนักเรียน เนื่องในวันแข่งขันกิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้นม.ต้น - ม.ปลาย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ


https://picasaweb.google.com/103782315099901151682/2557 https://picasaweb.google.com/103782315099901151682/2557

ผลงานและเอกสารต่าง ๆ 

https://sites.google.com/site/mutthayombarnthumneab/home/phl-ngan-khru
https://sites.google.com/site/mutthayombarnthumneab/phl-ngan-nakreiyn
https://sites.google.com/site/mutthayombarnthumneab/xeksar-phayni-rongreiyn