โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 ก.พ. 2561 08:41โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2561 09:28 ]

    เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นด้วย นอกจากนี้ผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี และทางโรงเรียนยังสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต ดังนั้นทางหน่วยงานวัดผลและวิจัยจึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
    จากที่กล่าวมาข้างต้นทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้เล็งเห็นความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET) จึงได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ O-NET


Comments