โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา” ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ม.ค. 2561 01:21โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 01:28 ]
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายสมศักดิ์สุขสมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดร่วมแสดงความยินดีด้วยในครั้งนี้ ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มียุทธศาสตร์การดำเนินงานงาน  5 ด้าน คือ การป้องกัน การค้นหา การรักษา การเฝ้าระวังและการบริหารจัดการ โดยใช้กลยุทธ์ "4 ต้อง 2 ไม่" คือ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การทำงาน มีแผน มีระบบ มีเครือข่าย โดยไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา

ภาพประกอบโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา”  ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2559Comments