โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “SCIENCE CENTER”

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:36โดยkanda phumkhokrak

    นายสมศักดิ์ สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดและคณะครูรวมทั้งนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 27-28  มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาที่ สวทช.สนับสนุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล

Comments