โครงการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561

โพสต์12 ม.ค. 2561 01:55โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 01:56 ]

    วันที่ 11 มกราคม 2561 นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 75 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ หัวข้อนักเรียนในยุค 4.0 การเป็นผู้นำ การสร้างทีมงานและการขยายเครือข่ายที่ดี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สงขลา เขต 2 และคณะวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจโมเดลประเทศไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความตะหนักและสามารถบอกถึงคุณลักษณะนักเรียนไทยยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี สร้างสรรค์ และนวัตกรรมสามารถวิเคราะห์และนำความรู้สู่การพัฒนางานสภานักเรียนในโรงเรียนต่อไป


Comments