Carousel imageCarousel image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชแห่งชาติ ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถาณศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการอาสาจราจรโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ สภ.เมืองสรวง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยารับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน ITAโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยารับการนิเทศติดตาม โครงการโรงเรียนสุจริต และโครงการโรงเรียนคุณธรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563