*** ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้แนะนำให้ใช้ เบาร์เซอร์ Chrome เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ครับ ***

Department English
Department Science
https://drive.google.com/a/msw101.ac.th/file/d/0BxzyalT41AcLa3pDSEdSdXBmaGM/view?usp=drive_web
Department Art
http://www.ischool.ac.th/
https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

https://sites.google.com/a/msw101.ac.th/msw-training/home
https://cct.thaieduforall.org/

Math Games

https://drive.google.com/drive/folders/0BxzyalT41AcLU2dpbU55M240STg กิจกรรมรับน้อง Gifted กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย + กิจกรรมยุวกาชาด รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน PLC
ถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 10 Stem Camp sciecneDay
OpenHouse parent meeting
**คุณครูท่านใดได้รับโปรแกรม Bookmark III แล้วให้ปฏิบัติดังนี้
    1. ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Access 2013 (เท่านั้น) เป็นฐานข้อมูล
    2. ติดตั้งโปรแกรม Bookmark III 
    3. ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยการกำหนด Path ที่ใช้เก็บข้อมูลของครูผู้สอน (เช่น T314)
***มีปัญหาการติดตั้งโปรแกรมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการ


https://sites.google.com/a/msw101.ac.th/msw2015/downloadpersonal/bthkhwammimichux             https://sites.google.com/a/msw101.ac.th/msw2015/downloadprb/bthkhwammimichux

http://www.tc.secondary27.go.th/cpanels/
https://sites.google.com/a/msw101.ac.th/krutae-1-2558/
http://www.secondary27.go.th
http://www.msw-101.com
http://www.sec27.ksom.net/money/index.php
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
https://portal.bopp-obec.info/obec60
https://sites.google.com/a/msw101.ac.th/krutae2015/