วันนี้ใช้เบราเซอร์ Chrome ครับ/ค่ะ

https://drive.google.com/a/msw101.ac.th/file/d/0BxzyalT41AcLcGJHSFdyb1VpTVk/view?usp=sharingการเรียนคือความสนุกต้องการแก้ไขชื่ออีเมล์ใหม่ครับ/ค่ะ

แก้ไข Username ใหม่
Google for Education

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google


เป้าหมายของการเรียนรู้  
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในห้องเรียน (Student Engagement)
2) ผลักดันการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนผ่านเทคโนโลยี  (Flipped Classroom)
3) เพิ่มการสื่อสาร และ ทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (Collaboration and Communication) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ Google Apps for Education
Session 1 :  Google Apps


เวลา

รายละเอียด

09:00 - 10:00
10:00 - 10:30
  • แนะนำ Google Apps for Education

  • เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for Education

10:45 - 11:00

11:00 - 12:00
13:00 - 14:30
  • การใช้ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ เอกสารออนไลน์

  • ทำความรู้จักกับการใช้ Google Classroom 

  • การใช้ Google Classroom (ต่อ) + Google Site

14.45 - 16.30
  • สร้างเว็บไซต์ห้องเรียนด้วย Google 


Resource :