ปฏิทินวางแผนงาน (Action Plan)

กิจกรรมน่าสนใจ (Activities)

แผนงานและการบริหาร (Management & Planning)

  • ขั้นตอนการขออนุมัติแบบเพื่อก่อสร้าง
  • ขั้นตอนการขออนุมัติออกแบบภายในคณะฯ
  • ขั้นตอนการขอจัดจ้างที่ดินสิ่งก่อสร้าง
  • ขั้นตอนการขออนุมัติไปโครงการ/ดูงาน
  • ลำดับความสำคัญของงานซ่อม
  • ภาระงานและความรับผิดชอบ
  • หมวดงานระบบ

การนำเสนอแผนงาน (Planning Presentation)

นำเสนอผังแม่บท (คณบดีแพทย์)

สไลด์นำเสนอผังแม่บทคณะแพทยศาสตร์

รายงานการดำเนินงานและใช้งบประมาณ ปี 2562

สไลด์สรุปงบประมาณปี 2562

แผนงบประมาณ ปี 2563

แผนงบประมาณปี 2563