หน้าแรก

ยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกคนสู่บทเรียนออนไลน์
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์


นายกิตติธัช  ตันมา
ครูผู้สอน