Авторами матеріалів, розташованих на сайті, є викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету: 
  • Кльованик Олена Анатоліївна, 
  • Семенов Антон Сергійович, 
  • Держевецька Марина Анатоліївна.


Тематичний план практичних занять


Змістовий модуль 1. Використання ПК в медицині.

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Поняття медичної інформатики. Медична інформаційна система.

0,5


Всього

0,5


Змістовий модуль 2. Використання ПК в медицині. Основні поняття ОС Windows.

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Основи інтерфейсу ОС Windows. Робочий стіл. Типи вікон. Складові вікна. Види меню. Файлова система. Стандартні програми. Архівація даних. Робота с файлами та папками. Довідкова система.

1,5


Всього

1,5


Змістовий модуль 3. Використання можливостей Microsoft Office в медицині.

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Word. Створення та запис документа. Підготовка тексту. Стилі. Редагування текстів.

3

2

Word. Створення таблиць в Word. Відтворення медичних бланків.

2

3

Word. Вставка об’єктів в документи. Набір хімічних формул у програмі ChemSketch. Тестовий контроль.

4

4

Основні положення роботи в Excel. Прийоми роботи в Excel. Розрахунки в Excel. Створення та редагування таблиць, діаграм та графіків в Excel.

3

5

Excel. Розрахунки в Excel. Складання штатного розкладу лікарні.

3

6

Excel. Розрахунок оцінки здоров'я по тесту Г.Л. Апанасенко.

4

7

Excel. Апроксимація функцій.

2

8

Excel. Робота з автофільтром та примітками. Тестовий контроль.

2

9

Елементи теорії баз даних. База даних ACCESS. Вікно бази даних. Таблиці. Запити. Типи запитів. Створення запитів на вибір даних.

8

10

Power Point. Використання програм підготовки презентацій для представлення даних. Створення типової презентації.

1


Всього

32


Змістовий модуль 4. Основи комп’ютерної біостатистики.

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Загальні уявлення про біостатистику. Структури даних. Основні етапи біостатистичного аналізу. Перевірка статистичних гіпотез в біостатистикі. Роль сучасних статистичних пакетів при аналізі результатів досліджень. Ознайомлення з програмою Statistica10.

2

2

Налаштування та використання Пакету аналізу в Excel для обробки статистичних даних. Побудова кореляційного поля. Знаходження основних числових характеристик та параметрів прямої регресії. Розрахунок прогнозних значень.

2

3

Графічне представленням інтервального ряду даних.

2

4

Нормальний закон розподілу. Параметричні та непараметричні критерії. Описова статистика.

2

5

Порівняння середніх значень ознаки для двох сукупностей. Критерий Стьюдента. Порівняння характеру розподілу для двох сукупностей. Критерий Фишера.

2

6

Кореляційний та регресійний аналізи.

2


Всього

12

Тематичний план самостійної роботи студентів


№ з/п

Тема

Кількість

годин

1

Виконання реферату за обраною темою.

9

2

Виконання завдання за допомогою Excel згідно варіанту.

8

3

Access. Форми. Елементи форм. Види форм. Створення форм.

6

4

Access. Звіти. Елементи звітів. Побудова звітів.

4

5

Робота у програмі Statistica10.

12

6

Power Point. Підготовка доповідей і презентацій згідно тем рефератів.

2

7

Биостатистика. Виконання завдання згідно варіанту.

8

8

Оформлення залікової роботи. Представлення кінцевого варіанту.

6


Всього

55