หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัดต่อวิดีโอด้วย Sony Movie Studio (Vegas) ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

คำอธิบายรายวิชา
ตัดต่อวิดีโอด้วย Sony Movie Studio (Vegas)                              รหัสวิชา  ง33221                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                                                                                                                                   เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ กระบวนการตัดต่อ การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานสร้างวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว คำสั่งและเครื่องมือในการใช้งานเบื้องต้น การจับภาพวิดีโอ (Video Capture) การแก้ไขไฟล์ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับงาน การซ้อนภาพ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อ การใส่เสียงประกอบ การนำไฟล์ผลงาน (Post Production) ไปใช้ในงานรูปแบบต่างๆ การสร้างงานและนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการอาชีพ จัดทำโครงงานย่อยทางด้านการตัดต่อภาพวิดีโอดิจิตอลหรือภาพเคลื่อนไหว

ผลการเรียนรู้

                 1. แสดงความรู้ และหลักการเกี่ยวกับพื้นฐานการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิตอล

                2. ปฏิบัติการสร้าง ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ ด้วยระบบดิจิตอล

 รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้