แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4


เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจและการวิเคราะห์คะแนน จำเป็นต้องแยก 2 ห้องเรียน