หน่วยที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เริ่มต้นงานตัดต่อบน Timeline
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
       ในการตัดต่อวิดีโอด้วย Movie Studio นั้น Timeline คือพื้นที่หลักที่เราจะทำงานตัดต่อ ในบทนี้จะกล่าวถึงการทำงานตัดต่อบน Timeline พื้นฐานที่ควรทราบ ได้แก่การทำงานกับ Event, Track บน Timeline การบันทึกตำแหน่งบน Timeline, การบันทึกเสียงเข้ามาใช้จากโปรแกรมภายนอก
จุดประสงค์การเรียนรู้
        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Track และ Events
        2. สามารถบอกประเภทของ Track ได้
        3. สามารถสร้างและจัดการ Track แต่ละประเภทได้
        4. สามารถนำ Events แต่ละประเภทวางลงใน Track ได้ถูกต้อง
        5. สามารถจัดการ Events ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการบน Timeline ได้