หน่วยที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การนำเข้าไฟล์มีเดีย

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
               ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการนำไฟล์มีเดียเข้ามาใช้งานในโปรแกรม Movie Studio ซึ่งไฟล์มีเดียนั้นมีแหล่งที่มามากมาย ทั้งจากอุปกรณ์ ไฟล์ที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์ หรือการนำมาจากอินทอร์เน็ต
จุดประสงค์การเรียนรู้
          1.  สามารถอธิบายวิธีการนำเข้าไฟล์วีดีโอ รูปภาพและเสียงจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่โปรแกรมได้
        2. สามารถนำเข้าไฟล์วีดีโอ รูปภาพและเสียงจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่โปรแกรมได้
        3. สามารถจัดการไฟล์ในโปรแกรมให้เป็นระเบียบได้