แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่2

เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจและการวิเคราะห์คะแนน จำเป็นต้องแยก 2 ห้องเรียน